Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan 7Bees mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, zolang de zegel niet verbroken is.

7BEES part of Pharinex bv
Hoge Haar 24
B-2970 Schilde

BE0890.931.043
RPR Antwerpen

info@7bees.com

TEL BE +32 (0)3 288.12.12
TEL NL +31 (0)85 20 85000


Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van 7Bees, part of Pharinex bv met maatschappelijke zetel te Schilde 2970 Hoge Haar 24 België, BTW BE0890.931.043, RPR Antwerpen, (hierna ‘7Bees’) biedt haar klanten de mogelijkheid om voedingssupplementen online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het 7Bees assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij 7Bees.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


Artikel 2: Prijs

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen, artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod


Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer je specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

7Bees is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 7Bees is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door 7Bees.

7Bees is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het 7Bees assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van 7Bees. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– via kredietkaart (Visa-Mastercard)
– via bankkaart
– via overschrijving
– via maestro
– via Paypal
– via achteraf betalen via Afterpay betalen, digitale acceptgiro

Bestelprocedure:

– Wanneer de gekozen producten in het winkelwagentje zitten, kan men nog aantallen wijzigen en producten verwijderen.
– Wanneer in bezit van een kortingscode, kan je klikken op: Heeft u een kortingscode. Meer uitleg kortingscode hier.
– Wanneer alles correct is kan je doorgaan naar afrekenen [ga door naar afrekenen]
– Alle gegevens invullen die verplicht zijn (zie*), keuze maken van Land, dit geeft de juiste betaalmethode per land.
– Men kan ook een ander afleveringsadres kiezen, vinkje uitzetten.
– Verzendmethode, momenteel enkel gratis verzenden
– Keuze maken van de betalingsmethode
– Wanneer alles correct is het vinkje aankruisen bij de algemene voorwaarden
– Wanneer op [afrekenen] klikt wordt je doorverbonden met Multisafepay (Betalingsprovider)
– Na betaling ontvang je van ons een bevestigingsmail.


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van 7Bees.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van 7Bees te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover 7Bees beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt 7Bees zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Klachten


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
Ben je niet tevreden over je aankoop of heb je een klacht? Laat dit ons weten via helpdesk@7bees.com of via het contactformulier op onze contactpagina. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht dan kun je sinds 15 februari 2016 je klacht indienen bij het platform ODR (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie.


Artikel 8: Garantie


A. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

B. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de 7Bees klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan 7Bees.

Elk gebrek dient binnen 2 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtage artikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.Artikel 9: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan 7Bees mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Download het Modelformulier retourzending

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product contact opnemen met de 7Bees klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf het ogenblik dat het herroepingsrecht door de consument werd ingeroepen op hun kosten terug bezorgen aan Pharinex bv – Hoge Haar 24 – B-2970 Schilde .

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (Postpakket door Bpost of PostNL) te worden terugbezorgd. Verwachte kostprijs: €8

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden


Artikel 10: Privacy


7Bees verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling afsluit en om je vrijblijvend informatie van 7Bees toe te sturen. Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook jouw e-mailadres door.

Wij behandelen jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan jouw gegevens die wij in de klantenlijst van 7Bees bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en je kan weigeren dat 7Bees jouw gegevens gebruikt om je informatie toe te sturen. Het volstaat dat per e-mail aan te vragen op het hierna vermelde adres: helpdesk@7bees.com.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, 7Bees heeft dus geen toegang tot je paswoord.

7Bees respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Je hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over jouw op www.7bees.com ter consultatie, wijziging of verwijdering.

7Bees maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien jouw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren.

7Bees houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien je vragen hebt over deze privacy statement, kan je ons contacteren ophelpdesk@7bees.com.● Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door 7Bees om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 12: 7Bees Klantendienst


De 7Bees klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer BE +32 (0)3 288.12.12, NL +31 (0)85 20 85000 Via e-mail op helpdesk@7bees.com of per post op het volgende adres: Pharinex bv – Hoge Haar 24 – 2970 Schilde – België


Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van 7Bees. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

7Bees kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs


De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.